Τρίτη, 09-ΑΥΓ-2022, 11:27 PM
Welcome Ξωτικό | RSS


Γίγαντες Β

* «Ησ. 13,3 Εγώ συγκροτώ το στράτευμα δι' αυτήν την επίθεσιν και εγώ οδηγώ αυτούς. Ως γίγαντες ορμούν αυτοί εναντίον σας, δια να εκπληρώσουν τας αποφάσεις του δικαίου θυμού μου, χαίροντες οι ίδιοι και συγχρόνως υβρίζοντας σας.»

* «Ησ. 14,9 Και αυτός ο εις τα καταχθόνια πονηρός άδης επικράνθη και ηγανάκτησεν, όταν σε συνήντησεν. Εσηκώθησαν δια σε όλοι μαζή οι γίγαντες, οι οποίοι, όταν συ εζούσες, υπήρξαν άρχοντες εις την γην αυτοί, που είχαν ξεσηκώσει και πετάξει από τους θρόνους των όλους τους βασιλείς των εθνών.»

* «Ησ. 49,25 Ούτω όμως απαντά ο Κύριος προς αυτόν• Εάν κανείς με την ιδικήν μου δύναμιν συλλάβη ως αιχμάλωτον γίγαντα, θα πάρη χωρίς φόβον λάφυρα από αυτόν. Λαμβάνων δε τα λάφυρα και τα όπλα εκείνου του ισχυρού, θα σωθή και δεν θα πάθη τίποτε. Εγώ θα δικάσω και θα αποδώσω εις σε το δίκαιον, εναντίον των Βαβυλωνίων, του γίγαντος αυτού που σε εταλαιπώρησε! Εγώ θα γλυτώσω τους δούλους σου από την αιχμαλωσίαν.»

* «Βαρ. 3,26 Εις την γην, κατά τους αρχαίους χρόνους, εγεννήθησαν οι ονομαστοί γίγαντες, μεγάλου αναστήματος, ικανοί και έμπειροι στον πόλεμον.»

* «Ιεζ. 32,11 Αυτά θα γίνουν, διότι τα προλέγει ο Κύριος, ο Κύριος. Η ρομφαία του βασιλέως της Βαβυλώνος θα επέλθη καταστρεπτική εναντίον σου.
Ιεζ. 32,12 Με μαχαίρας, τας οποίας θα κρατούν γίγαντες, θα καταβάλω και θα εκμηδενίσω την δύναμίν σου. Πολυάριθμοι κακοποιοί και αδίστακτοι άνθρωποι από τα έθνη θα επέλθουν εναντίον του, οι οποίοι και θα καταβάλουν την αλαζονείαν της Αιγύπτου, και τότε θα συντριβή και θα καταστροφή όλη η δύναμίς της.
Ιεζ. 32,13 Θα εξολοθρεύσω όλα τα κτήνη, και εκεί ακόμη, που τα πολλά αρδευτικά ύδατα ποτίζουν την γην. Τους παχείς αυτούς λειμώνας δεν θα τους πατήση πόδι ανθρώπου η κτήνους. Ίχνος κτηνών δεν θα πατήση αυτούς.
Ιεζ. 32,14 Έτσι θα ηρεμήσουν τα ύδατα της χώρας των Αιγυπτιων. Οι ποταμοί αυτών θα κυλούν ατάραχοι, ωσάν το λάδι, λέγει ο Κύριος.
Ιεζ. 32,15 Όταν θα παραδώσω την Αίγυπτον εις όλεθρον, όταν ερημωθή η χώρα μετά των κατοικούντων αυτήν ανθρώπων και ζώων, όταν διασπείρω όλους τους κατοίκους της ανά τα διάφορα έθνη, θα μάθουν τότε, ότι εγώ είμαι ο Κύριος.
Ιεζ. 32,16 Αυτός είναι ο θρήνος και με αυτόν θα θρηνολογήσης την Αίγυπτον. Και αι γυναίκες των γύρω εθνών, όταν πληροφορηθούν την τρομεράν καταστροφήν, θα θρηνήσουν με αυτόν την Αίγυπτον. Θα θρηνήσουν τον όλεθρόν της και την καταστροφήν όλης της δυνάμεως της”, λέγει ο Κύριος Κύριος.
Ιεζ. 32,17 Κατά το δωδέκατον έτος από της αιχμαλωσίας μου, τον πρώτον μήνα, την δεκάτην πέμπτην του μηνός, ωμίλησεν ο Κύριος προς εμέ και είπεν•
Ιεζ. 32,18 "υιέ ανθρώπου, θρηνολόγησε δια την δύναμιν της Αιγύπτου, διότι τα εχθρικά έθνη θα κατεβάσουν εις τα βάθη της γης νεκράς τας θυγατέρας, τας πόλεις δηλαδή και κωμοπόλεις της Αιγύπτου, προς εκείνους, οι οποίοι κατεβαίνουν στο βάθος του τάφου, στο βάραθρον του άδου.
Ιεζ. 32,19 Οι κάτοικοι της Αιγύπτου εν στόματι μαχαίρας θα πέσουν εν μέσω αυτής μαζή με τον βασιλέα της.
Ιεζ. 32,20 Και έτσι θα κοιμηθή και θα είναι ωσάν ανύπαρκτος όλη η δύναμις του βασιλέως της Αιγύπτου.
Ιεζ. 32,21 Και θα πουν εις σέ, ω Φαραώ και Αίγυπτε, οι γίγαντες• Κατέβα λοιπόν και συ στον βαθύν αυτόν άδην, διότι από ποίον τώρα είσαι ανώτερος; Κατέβα και κοιμήσου ανάμεσα από απεριτμήτους, ανάμεσα από νεκρούς, που έπεσαν εν στόματι μαχαίρας.
Ιεζ. 32,22 Εκεί υπάρχει ο βασιλεύς των Ασσυρίων και όλοι οι άνδρες του περιβάλλοντός του, όλοι όσοι εν στόματι μαχαίρας έπεσαν, εκεί παρεδόθησαν. Ο τάφος των είναι στον βαθύν άδην. Οι άνθρωποι, που τον περιέβαλαν, έχουν ταφή γύρω από το μνήμα του• όλοι έχουν πέσει εν στόματι μαχαίρας•
Ιεζ. 32,23 αυτοί, οι οποίοι, όταν εζούσαν, ενέπνεαν φόβον στους ανθρώπους της γης.
Ιεζ. 32,24 Εκεί ευρίσκεται ο βασιλεύς του Αιλάμ και όλη η στρατιωτική του δύναμις έχει ενταφιασθή γύρω από το μνήμα του. Ολοι όσοι έπεσαν εν στόματι μαχαίρας απερίτμητοι κατέβησαν εις τα βάθη της γης, στον άδην. Αυτοί, οι οποίοι ενέπνευσαν φόβον και τρόμον στους κατοίκους της γης, έλαβαν τώρα την πρέπουσαν τιμωρίαν μαζή με όλους εκείνους, οι οποίοι έχουν κατεβή στο βάθος του άδου,
Ιεζ. 32,25 ανάμεσα από θανατωθέντας δια ρομφαίας.
Ιεζ. 32,26 Εκεί έχει παραδοθή και ευρίσκεται ο μόσχος και ο Θοβέλ και όλη η στρατιωτική δύναμις αυτών γύρω από τα μνήματά των, όλοι οι νεκροί των, όλοι οι απερίτμητοι, οι οποίοι έπεσαν εν στόματι μαχαίρας• αυτοί, οι οποίοι εσκόρπιζαν τον φόβον των στους κατοίκους της γης.
Ιεζ. 32,27 Απέθανον και ευρίσκονται στον άδην μαζή με τους ισχυρούς γίγαντας, οι οποίοι έχουν πέσει και αποθάνει προ πολλών αιώνων και οι οποίοι έχουν κατεβή στον άδην με τα πολεμικά των όπλα και έθεσαν υπό τας κεφαλάς των, ωσάν νεκρικά προσκέφαλα, τας μαχαίρας των. Αι παρανομίαι των έχουν διαποτίσει και αυτά ακόμη τα κόκκαλά των, διότι αυτοί με την αγριότητα και την θηριωδίαν των, όταν εζούσαν, ενέπνευσαν φόβον και εις αυτούς τους ισχυρούς.
Ιεζ. 32,28 Συ, Φαραώ, θα αποθάνης και θα ταφής ανάμεσα εις απεριτμήτους μαζή με ανθρώπους, οι οποίοι έπεσαν εν στόματι ρομφαίας.»

* «Ιεζ. 39,18 Φαγετε σάρκας γιγάντων, πίετε αίμα αρχόντων της γης. Αυτοί είναι ωσάν κριοί και μόσχοι και τράγοι, όλοι ωσάν παχείς μόσχοι γεμάτοι λίπος.
Ιεζ. 39,19 Φαγετε λίπος, έως ότου κορεσθήτε. Πιετε αίμα, έως ότου μεθύσετε από την θυσίαν μου, την οποίαν εγώ παραθέτω εις σας.
Ιεζ. 39,20 Θα χορτάσετε από τας σάρκας ιππέων και ίππων, από τας σάρκας γιγάντων και όλων των πολεμιστών, λέγει ο Κύριος.»

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΤΑΝΕΣ!
Τι παρατηρούμε, αλήθεια, εδώ; Η Αγία Γραφή όχι απλώς αναφέρεται στην ύπαρξη γιγάντων, αλλά –όπως είδαμε- αναφέρεται και σ’ αυτούς ακόμη τους Τιτάνες, πράγμα που αποδεικνύει πόσο κοντά είναι στον Ελληνισμό, που με τόσο πείσμα αρνούνται ορισμένοι!
Τι ήσαν, όμως, οι Τιτάνες;
Οι Τιτάνες, ως γνωστόν, ήσαν μυθικά παιδιά του Ουρανού και της Γαίας. Με ηγέτη τον Κρόνο έδιωξαν από το θρόνο του τον Ουρανό και κυριάρχησαν στον κόσμο. Εναντίον της κυριαρχίας των Τιτάνων επαναστάτησαν τα παιδιά του Κρόνου με επικεφαλής το Δία.
Στην περίφημη Τιτανομαχία ο Δίας, με τη βοήθεια των Εκατόγχειρων και των Κυκλώπων, που του έδωσαν τους κεραυνούς τους, νίκησε τον Κρόνο και τους άλλους Τιτάνες και τους έριξε στα Τάρταρα, όπου δεμένους τους φύλαγαν οι Εκατόγχειρες. Μόνο ο Ωκεανός γλίτωσε γιατί συμμάχησε με το Δία.

 Ποιητές και ζωγράφοι από τον Ησίοδο και έπειτα αντλούν συχνά θέματα από την Τιτανομαχία ή Γιγαντομαχία και δε είναι λίγα τα αρχαία αγγεία που κυκλοφορούν ακόμη και σήμερα με παρόμοιες παραστάσεις.
          Οι Τιτάνες, προσωποποίηση των τυφλών δυνάμεων της φύσης, που πολεμούν την τάξη και διαταράσσουν την αρμονία του κόσμου, ήταν δώδεκα: έξι άντρες (Ωκεανός, Κοίος, Κρείος, Υπερίων, Ιαπετός και Κρόνος) και έξι γυναίκες (Τιτανίδες): Θεία, Ρέα, Τηθύς, Φοίβη, Μνημοσύνη και Θέμις. Οι δύο τελευταίες έγιναν γυναίκες του Δία. Συχνά Τιτάνες θεωρούνται και οι απόγονοί τους, όπως ο Άτλαντας, ο Προμηθέας, η Εκάτη, ο Ήλιος κ.ά.
          Αν συνεχίσουμε την ανάγνωση των παραπάνω χωρίων της Βίβλου, θα δούμε ότι η Παλαιά Διαθήκη και μάλιστα το βιβλίο των Β΄ Βασιλειών μιλάει ακόμη και για μια «Κοιλάδα των Τιτάνων»! Είναι απορίας άξιον πώς αυτά τα εδάφια της Αγίας Γραφής κάποιοι τα αποσιωπούσαν επιμελώς για άγνωστους – ομολογουμένως - λόγους!
          Κι όχι μόνον!.. Η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται συγκεκριμένα σε ανθρώπους που ήσαν απόγονοι Γιγάντων , όπως ο υιός Ιωά, ενώ σε άλλο εδάφιο βλέπουμε να αναφέρεται σε γίγαντες που είχαν πολλά δάκτυλα στα χέρια και τα πόδια. «και ην ανήρ υπερμεγέθης , και δάκτυλοι αυτού εξ  και εξ, είκοσι τέσσαρες, και ούτος ην απόγονος γιγάντων»(!)
          Εντύπωση προκαλεί στον γράφοντα το γεγονός, ότι ορισμένοι εθελοτυφλούν και δεν δέχονται την ύπαρξη γιγάντων στην Βίβλο, την στγμή που έχουν μπροστά τους τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, όπως πρόσφατα με μία μικρή Ινδή που χειρούργησαν οι γιατροί διότι είχε πολλά χέρια και πόδια (!!)
          Για όσους θέλουν την παραπάνω επιβεβαίωση, ας διαβάσουν την εφημερίδα «Το Βήμα» της Πέμπτης 8 Νοεμβρίου 2007 με τίτλο: «Γίνεται ένα φυσιολογικό παιδί η μικρή Ινδή Λακσμί»:

          ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΡ. «Μπορεί να ζήσει φυσιολογικά» λένε τώρα οι γιατροί μετά τη μαραθώνια επέμβαση στο δίχρονο κοριτσάκι που γεννήθηκε με τέσσερα χέρια και τέσσερα πόδια στην Ινδία. Με πανηγυρισμούς έγινε δεκτή η είδηση στο χωριό της μικρής Λακσμί Τάτμα - ο κόσμος εκεί τη λάτρευε σαν μετενσάρκωση της θεάς της ευημερίας εξαιτίας της σωματικής της ανωμαλίας. Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η 27ωρη ολονύχτια μάχη που έδωσε μία ομάδα 30 χειρουργών για να αφαιρέσει τα διπλά μέλη και εσωτερικά όργανα της μικρής Λακσμί, η οποία γεννήθηκε με οκτώ άκρα λόγω της σύνδεσής της στην κοιλιά με ένα ακέφαλο, δίδυμο αδελφάκι.»(!!)


Η μικρή Ινδή Λακσμί Τάτμα, που γεννήθηκε με πολλά χέρια και πόδια και την είχαν θεοποιήσει οι Ινδοί ως μετενσάρκωση θεάς!..
Τι έχουν να πουν τώρα οι επικριτές της Βίβλου με όλα αυτά που επιβεβαιώνει η ίδια η επιστήμη;
Αν πρόσεξε ο αναγνώστης, το δημοσίευμα δίδει και μία άλλη πληροφορία: «ο κόσμος εκεί τη λάτρευε σαν μετενσάρκωση της θεάς της ευημερίας εξαιτίας της σωματικής της ανωμαλίας». Ό,τι ακριβώς γινόταν στα παλαιότερα χρόνια, που όποια σωματική ανωμαλία έβλεπαν οι άνθρωποι πάνω σε ένα ανάπηρο άτομο το θεωρούσαν «σημείο Θεού» και οι άνθρωποι αυτοί, αναλφάβητοι ως επί το πλείστον, θεοποιούσαν αυτά τα πρόσωπα!
Μ’ αυτό, που θα γράψω δεν θέλω να επιστρατεύσω την συμπάθεια των αναγνωστών, αλλά ο γράφων, όταν ήταν μικρός, επειδή δεν μπορούσε να περπατήσει, λόγω της παραλυσίας των ποδιών του και εν μέρει του κορμιού του, μόλις έβγαινε στους δρόμους σέρνοντας κυριολεκτικά το σώμα του πάνω στο χώμα, άλλοι έκαναν τον σταυρό τους και άλλοι τού πετούσαν πέτρες για να τον απομακρύνουν από κοντά τους, διότι δεν μπορούσαν να καταλάβουν «τι άνθρωπος είναι αυτός, που βρίσκεται ανάμεσά τους»! Ας μην προχωρήσω άλλο διότι ο κόσμος είναι σε θέση να καταλάβει καλύτερα απ’ τον καθένα τη ψυχολογία ενός τέτοιου ανθρώπου, που δοκιμάζεται από την μοίρα και τους ανθρωπους! Ευτυχώς που υπήρχε ο Χριστός!..

Κάποιοι, θέλοντας να πλήξουν την Αγία Γραφή, εθελοτυφλούν και δεν βλέπουν την σύγχρονη πραγματικότητα πώς μιλάει από μόνη της χωρία καμία άλλη επιστημονική απόδειξη για την ύπαρξη γιγάντων! «και εκεί εωράκαμεν τους γίγαντας και ήμεν ενώπιον αυτών ωσεί ακρίδες`  αλλά και ούτως ήμεν ενώπιον αυτών» . (Αριθμ 13, 34) (Η εικόνα είναι από το διαδίκτυο: http://bp0.blogger.com)

Για το θέμα αυτό έχει γράψει ολόκληρη μελέτη ο γνωστός Παιδοχειρουργός κ Χρίστος Οικονομόπουλος, με τίτλο: «Οι αδρειωμένοι και η ουρά τους – Ο Διγενής Ακρίτας και τα Σπήλαια» (Εκδόσεις Κρητική Εστία) με τον οποίον έχουμε κάνει δύο τηλεοπτικές εκπομπές στην «Τηλετώρα» (16 Σεπτεμβρίου 1992 και 12 Μαΐου 1993), που γράφουμε στο επόμενο κεφάλαιο με συγκλονιστικές αποδείξεις.
Προχωρώντας, θα θέλαμε να πούμε ότι για τους γίγαντες η Αγία Γραφή, πέραν της αναφοράς που κάνει σε «συναγωγή γιγάντων» ή των «αρχαίων γιγάντων», που έχασαν την δύναμή τους λόγω των ανομιών τους, ως άλλοι εκπεσόντες άγγελοι, κάνει αναφορά και στον άδη, απ’ όπου «συνηγέρθησαν πάντες οι γίγαντες», πράγμα που μας δίδει το δικαίωμα να προβληματισθούμε και για έναν κόσμο κάτω από τη γη, που ίσως είναι «ο κάτω κόσμος» για τον οποίον μιλάει η λαϊκή παράδοση, με τις ψυχές των ανθρώπων, που πηγαίνουν στον Άδη. «και εκοιμήθησαν μετά των γιγάντων των πεπτωκότων απ' αιώνος, οι κατέβησαν εις άδου εν όπλοις πολεμικοίς και έθηκαν τας μαχαίρας αυτών υπό τας κεφαλάς αυτών», όπως λέει ο Ιεζεκιήλ.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Αυτοί, λοιπόν, που υποβαθμίζουν συνεχώς την βιβλική γραμματεία, λόγω των Γιγάντων ή των Τιτάνων, που αναφέρει η Ελληνική Μυθολογία, δεν ρίχνουν ένα βλέμμα να δουν τι γίνεται γύρω μας με τόσους και τόσους γίγαντες που κυκλοφορούν; Κι επειδή οι περισσότεροι πολέμιοι της Αγίας Γραφής είναι και αγνοί φίλαθλοι, ας μας πουν σε ποιον αγώνα καλαθόσφαιρας («μπάσκετ») υπάρχει αθλητής κάτω των 2 μέτρων;

Ο Robert Wadlow είχε ύψος 2 μέτρα και 44 εκατοστά! Ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο, καταγεγραμμένος και στο Βιβλίο Guinness. Λίγο πριν το θάνατό του, ζύγιζε λίγο περισσότερο από 222 κιλά. Τα ρούχα του, για να ραφτούν, χρειαζόντουσαν τρεις φορές την ποσότητα του υφάσματος που χρειάζονταν τα κανονικά ρούχα και τα παπούτσια του ήταν τόσο μεγάλα που στοίχιζαν τότε 100 δολάρια το ζευγάρι, πολλά λεφτά για την εποχή του 1930. Ο πατέρας του Robert χρειάστηκε να μετατρέψει το οικογενειακό τους αμάξι, βγάζοντας το μπροστινό κάθισμα του συνοδηγού έτσι ώστε να μπορεί ο Robert να καθίσει στο πίσω κάθισμα και να τεντώσει τα πόδια του μπροστά! (http://kallisth.blogspot.com)

Κλείνοντας, θα δημοσιεύσουμε μία είδηση, που αξίζει τον κόπο να την διαβάσουμε, διότι έχει να κάνει με έναν σύγχρονο γίγαντα, που ζει στο Κίεβο:
«Κίεβο: Ένας 37χρονος Ουκρανός ανακηρύχθηκε ο υψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο, με ανάστημα 2,57 μέτρων, ξεπερνώντας κατά 20 και πλέον εκατοστά τον πρώην κάτοχο του ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες. Πρόκειται για τον Λεονίντ Στάντνικ, πρώην κτηνίατρο, ο οποίος μετρήθηκε στο ύψος αυτό το 2006, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του Guinness World Records.»

Κι όχι μόνον!..Μπαμπάς, λέει, έγινε ο ψηλότερος άνθρωπος στον κόσμο:

          «Από ψηλότερος άνδρας, ψηλότερος μπαμπάς! Ο Μπάο Τσισχούν και η σύζυγός του απέκτησαν ένα υγιέστατο αγοράκι. Το ύψος του μικρού φτάνει τα 55 εκατοστά και το βάρος του τα 4,2 κιλά.
          Σύμφωνα με τους γιατρούς, όλα πήγαν καλά κατά τη γέννησή του, ενώ το ύψος του δεν αποτελεί ρεκόρ, όπως τα 2 μέτρα και 36 εκατοστά του μπαμπά του, αφού το ψηλότερο μωρό είχε γεννηθεί και πάλι στην Κίνα πριν από ένα χρόνο και έφτανε τα 75 εκατοστά.
         Όσο για τον Μπάο, δηλώνει πως ελπίζει ο γιος του να φτάσει τα δύο μέτρα μεγαλώνοντας, έτσι ώστε να μπορέσει άνετα να παίξει μπάσκετ.
         Το μωρό γεννήθηκε την Πέμπτη αλλά η ανακοίνωση βγήκε μόλις σήμερα, για να μπορέσει ο Μπάο να έχει δύο ημέρες ηρεμίας. Ο γάμος του πέρσι είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών φωτορεπόρτερ και τον είχαν σπονσοράρει 15 διαφορετικές εταιρείες.» (3)

Ο Μπάο Τσισχούν ο ψηλότερος άνδρας στον κόσμο και η σύζυγός του (Βλέπε εφημερίδες 4 Οκτωβρίου 2008)Και οι «υιοί του Θεού» ήσαν οι εν τη γη άνθρωποι, σαν αυτούς που βλέπουμε στις φωτογραφίες μας και οι οποίοι γίνονται γνωστοί κι «ονομαστοί»..

          Με παρόμοιους ανθρώπους και με τέτοιες γυναίκες, λοιπόν, συνευρίσκοντο οι άνθρωποι, της εποχής, που γράφτηκε η Γένεσις αφού: « εισεπορεύοντο οι υιοί του Θεού προς τας θυγατέρας των ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς` εκείνοι ήσαν οι γίγαντες οι απ' αιώνος, οι άνθρωποι οι ονομαστοί».
         Άλλωστε, όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε «υιοί Θεού»; Τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων; Και γιατί, δηλαδή, ερμηνεύουμε τους «υιούς Θεού», με τους αγγέλους και όχι με τους ίδιους τους ανθρώπους, που ζουν επί της γης, την στιγμή μάλιστα που η Αγία Γραφή σε κανένα σημείο δεν αναφέρει ότι «πεπτωκότες άγγελοι» συνευρέθησαν με θυγατέρες ανθρώπων; Εκτός κι αν κάποιοι επιθυμούν να καταργήσουν την Αγία Γραφή και να κάνουμε «σημαία» μας τα Απόκρυφα βιβλία!..
         Αλλά αυτό, όσο υπάρχουν ορθόδοξοι χριστιανοί στον κόσμο, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.

ΤΙ ΑΛΛΟ ΛΕΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ;
 Γιγαντισμός, λέει η ιατρική επιστήμη, είναι μία πάθηση που προέρχεται από λειτουργική διαταραχή της υπόφυσης του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να παράγεται σε μεγάλη ποσότητα η σωματοτρόπος ορμόνη (S.T.H.) που ρυθμίζει την ανάπτυξη του σώματος. Συμπτώματα του γιγαντισμού είναι η υπερβολική ανάπτυξη του σκελετού και κατά συνέπεια των άλλων οργάνων, με σύγχρονη εξάλειψη των γεννητικών λειτουργιών.

Ψηφοφορία
Σε τι θέματα θέλετε να ανανεώσουμε το site μας?
Total of answers: 349
Login form
Επισκεψιμότητα
Total online: 1
Επισκέπτες: 1
Μέλη: 0
Site Translator
 
Visitors Location
Γίνετε μέλος μας!


Τα βιβλία μας!
Για τους λάτρεις του τρόμου.
Σε συνεργασία με:
Το Ράδιο μας!